FƏLSƏFƏ
Fəlsəfənin İslam Şərqindən Qərbə (Əndəlüs) keçidinin tarixi xarakteri

Əndəlüsdə fəlsəfi ənənənin formalaşmasının tarixi-siyasi aspektləri İbn Haldun öz Müqəddimə əsərində ərəblərin digər xalqlar üzərində