FƏLSƏFƏ
Romalı Jil – “Filosofların yanılmaları – İbn Rüşd”

Şərhçi (İbn Rüşt) Filosofun (Aristotel) yanılmalarının hamısı inandlı şəkildə davam etdirmişdir. O, aləmin başlanğıcının olduğunu